Kindlustus

Vedaja vastutus rahvusvahelise kaubaveo ajal toimunud kauba kaotsimineku või vigastamise eest on sätestatud 19. mai 1956 Genfi Rahvusvahelise kaupade autoveolepingu konventsioonis (CMR). Nimetatud konventsioonist tulenevalt on meie vastutuskindlustuse limiit rahvusvaheliste veoste korral 1 200 000 eurot aastas, kuid mitte rohkem kui 600 000 eurot ühe kindlustusjuhtumi kohta.

 

Mitte kõiki kaubaveo käigus tekkinud kauba vigastusi loetakse vedaja vastutuseks CMR konventsiooni mõistes. Näiteks on konventsioonis sätestatud, et vedaja vabaneb vastutusest, kui kauba kaotsiminek või vigastamine on tekkinud veose loomulike omaduste või asjaolude tõttu, mida vedaja ei saanud vältida ja mille tagajärgi ei saanud kõrvaldada.

 

Lisaks nimetatule on CMR konventsioonis sätestatud ka vedaja vastutuse limiit, mis on 8,33 SDR (arvestuslikku ühikut) ehk u 10 eurot veose kilogrammi eest. Näiteks sõiduki VW Golf kaaluga 1205 kg vedamisel on vedaja maksimaalse vastutuse summa selle vigastamise korral 12628,40 eurot.

 

Arvestades eelnimetatuga pakume oma klientidele võimalust soetada lisa veosekindlustust (CARGO), mis tagab veose vigastamisega seotud kahju hüvitamise ka juhul, kui see ei kuulu vedaja vastutuse alla või kui on ületatud vedaja vastutuse limiit. Kliendi omavastutus on 500 eurot, mis tuleb tasuda vaid juhul, kui veose vigastamine ei ole seotud vedaja vastutusega. Meie kliendihaldur arvestab poliisi hinda iga konkreetse veose kohta.